Kľúčové dokumenty pre vyhlasovanie nových výziev schválené Radou Výskumnej agentúry

Hodnotenie používateľov: 2 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Išlo už o tretie zasadnutie Rady Výskumnej agentúry od decembra 2017 pod vedením ministerky školstva ako predsedníčky Rady VA a za účasti nového vedenia Výskumnej agentúry (VA). Dňa 22. februára 2018 sa na pôde ministerstva školstva konalo celkovo v poradí 5. zasadnutie Rady VA. Okrem podpredsedu, ktorým je minister hospodárstva, sú členmi poprední odborníci z rezortu školstva a hospodárstva, predseda Slovenskej akadémie vied, zástupcovia univerzít a odborníci z  oblasti výskumu a hospodárskej praxe s dlhoročnými domácimi aj zahraničnými skúsenosťami. Práve účasť  významných odborníkov z verejného a súkromného sektora je garanciou kvalitných výstupov z odbornej diskusie.

Predmetom rokovania bolo viacero zásadných dokumentov, ktoré sú potrebné pre vyhlásenie nových dopytovo orientovaných výziev na podporu výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Členovia Rady VA diskutovali o pripravovaných zámeroch výziev na dopytovo-orientované projekty – konkrétne výziev zameraných na podporu prestížnych teamingových výskumných centier, o zámeroch vyzvaní národných projektov a indikatívnom harmonograme výziev na rok 2018. Na programe stretnutia  boli aj nové hodnotiace a výberové kritériá a  výzva na odborných hodnotiteľov pre výzvy na teamingové centrá, ktoré boli vypracované v súlade s novými princípmi s cieľom minimalizovať subjektívne prvky v hodnotení projektov a výrazne zvýšiť kvalitu hodnotiteľov. Zaznelo viacero prínosných pripomienok z praxe, ktoré Rada na zasadnutí akceptovala. Po odbornej diskusii boli všetky dokumenty odsúhlasené, čo je základným predpokladom pre ďalší schvaľovací proces dokumentov.

„Som rád, že členovia dospeli spoločne ku konsenzu a dokumenty schválili, je to dobrý odrazový mostík pre posun k vyhlasovaniu výziev, následnej implementácii a najmä k čerpaniu prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“, uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

Spoločným cieľom Európskej komisie, riadiaceho orgánu - MŠVVaŠ SR, VA, akademickej a podnikateľskej obce je čo najskoršie vyhlasovanie výziev. Schválenie uvedených dokumentov Radou VA bolo z hľadiska reštartu implementácie v rámci OPVaI nevyhnutným kľúčovým krokom.

Generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ (MŠVVaŠ SR) Rastislav Igliar, ktorý viedol rokovanie, v závere ocenil profesionálny prístup členov Rady VA a avizoval, že ďalšie rokovanie Rady VA sa uskutoční v polovici marca 2018 a jeho predmetom bude najmä diskusia a schvaľovanie finálnych konsolidovaných zámerov výziev ďalších dopytovo orientovaných výziev tak, aby mohli byť samotné výzvy vyhlásené v čo najkratšom možnom termíne.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.