Záujem o finančnú podporu spolupráce súkromného sektora a výskumných inštitúcií z európskych fondov je veľký

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V rámci prvej uzávierky výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK, bolo Výskumnej agentúre (VA) doručených až 280 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).  Ide o dôkaz vysokého záujmu o podporu spolupráce súkromného sektora s výskumnými inštitúciami na Slovensku.

Priemerná výška požadovaného príspevku je na úrovni prevyšujúcej 4,3 milióna eur. Žiadatelia sa zamerali na oblasť informačno-komunikačných technológií a zároveň sa chcú sústrediť na jednotlivé oblasti rozvoja národného hospodárstva vyplývajúce zo Stratégie inteligentnej špecializácie.

Spolupráca súkromného sektora a vedecko-výskumných inštitúcií je dôležitá. Je prísľubom zlepšenia využívania výsledkov výskumu v praxi. Celková požadovaná suma v rámci 1. kola výzvy presiahla 1,2 miliardy eur. To výrazným spôsobom prevyšuje možnosti vyčlenenej alokácie,“ informoval generálny riaditeľ VA Rastislav Beliansky. Tá bola prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôvodne stanovená na úrovni 200 miliónov eur. Aj z dôvodu vysokého záujmu o tento typ podpory bola dodatočne navýšená na terajších 256 miliónov eur. Výzva na dopytovo-orientované projekty bola vyhlásená v rámci operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií  a  Schémy na podporu výskumu a vývoja. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty súkromného sektora pôsobiace v danej oblasti. Podmienkou je ich efektívna spolupráca s výskumnými inštitúciami. Partnerom im môžu byť štátne vedecko-výskumné inštitúcie, vysoké školy, ale aj organizácie z neziskového a podnikateľského sektora.

Celý  proces doterajšieho hodnotenia je vzhľadom na vysoký počet podaných žiadostí administratívne náročný. VA preto požiadala Centrálny koordinačný orgán o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia. Z objektívnych príčin jej následne bolo vyhovené.

Výzva na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier je otvorená. Uzatvára sa až vyčerpaním vyčlenenej alokácie. V prípade prvého kola predkladali žiadatelia o NFP svoje projekty najneskôr k termínu 12.7.2016, pričom druhé kolo sa bude uzatvárať 31.12.2016.

Ďalšie informácie k výzve, ako aj k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.